Privacy

INE mens~en~werk hanteert het volgende  een privacyreglement.

INE mens~en~werk is de eenmanszaak van Ine Ruijfrok. Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze gegevens zal ik beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Ik houd me aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ander privacy regels.

In deze privacyverklaring informeer ik u over de doelen waarvoor ik uw persoonsgegevens gebruik. De verkregen persoonsgegevens verwerk ik alleen voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leg ik u uit op welke wijze ik uw persoonsgegevens gebruik en welke bewaartermijnen ik hanteer.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van INE mens~en~werk. Wees je er van bewust dat INE mens~en~werk niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere websites, of social media buttons, op de website van INE mens~en~werk

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 juli 2018

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ine Ruijfrok, als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als INE mens~en~werk onder nummer24306968. Per mail bereikbaar op ine.ruijfrok@planet.nlof telefonisch op 0031624569940.

Het gebruik van persoonsgegevens door INE mens~en~werk

INE mens~en~werkverkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens

INE mens~en~werk verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Inschrijving KvK
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV (soms inclusief pasfoto)
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Rapportages TMA analyse
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
 • IP-adres

Doeleinden

Ik verwerk die  persoonsgegevens die ik nodig heb voor de levering van mijn diensten.  Zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming verstrek ik uw persoonsgegevens niet aan derden. Tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van uw kant.

INE mens~en~werkverwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Benchmarking;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat INE mens~en~werk hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;
 • De bescherming van mijn financiële belangen;
 • De verbetering van mijn diensten;
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Contactformulier en nieuwsbrief.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Door het contactformulier te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek.

 Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverleningkanINE mens~en~werk persoonsgegevens uitwisselen. INE mens~en~werkkan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer INE mens~en~werk aan een wettelijke verplichting moet voldoen. INE mens~en~werk zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

INE mens~en~werk zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat INE mens~en~werk zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft INE mens~en~werk passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

 

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb, kunt u altijd contact met me opnemen. U hebt de volgende rechten:

 

 1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die ik verwerk en wat ik daarmee doe;
 2. de inzage in uw persoonsgegevens;
 3. het corrigeren van terechte fouten;
 4. het verwijderen van verouderde gegevens;
 5. het intrekken van toestemming;
 6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
 7. het overdragen van uw gegevens naar een derde.

 

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u INE mens~en~werk verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevensof kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Ine Ruijfrok

Waterlelie 60

2804 PW Gouda

of mailen: ine.ruijfrok@planet.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 juli 2018

 

INE mens~en~werkkan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij radenu daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

 

Comments are closed.